Մկրտութեան Խորհուրդը / The Holy Sacrament of Baptism

Ա. Եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է՝ բնակուած Սուրբ Հոգիով։ Եւ որպէս, հաւատացեալները կարենան ստանալ Աստուծոյ բարիքները, մեր Տէր Յիսուս Քրիստոս հաստատեց Եկեղեցւոյ խորհուրդները։ Մէկ խօսքով ըսուած, Խորհուրդը (որ յունարէն Mysterion-ի բառին համապատասխանն է) արտաքին զգալի նշան մըն է, որուն միջոցաւ, տեսանելի ձեւերու տակ, մենք կը ստանանք Սուրբ Հոգիի անտեսանելի շնորհները։ Մեր եկեղեցւոյ մէջ իւրագանչիւր սահմանուած Խորհուրդը (որոնք թիւով եօթը են) կ՚իրագործուին յատուկ արարողութեամբ (ծէսով) մը։

Բ. Հայաստանեայց եկեղեցին մանուկները կը մկրտէ ծնողներուն եւ կնքահօր հաւատքի հիման վրայ, որովհետեւ իրենք են այն անձերը որոնք պարտաւոր են մկրտուած մանուկին քրիստոնէական հաւատքին սորուեցնել, մինչեւ որ ինք հասուն քրիստոնեայ մը ըլլայ։

Գ. Սուրբ Մկրտութեամբ՝ մկրտուող երախան Սուրբ Երրորդութեան անունով երեք անգամ քահանային ձեռքով ջրի մէջ ընկղմուելով՝ կը վերածնուի իբրեւ բարոյական եւ հոգեկան անձ, յաւիտենական կեանքին համար, այնպէս ինչպէս ծնուած է արդէն իբրեւ ֆիզիքական եւ մտաւոր անձ, այս աշխարհի կեանքին համար։

Քրիստոս երբ սահմանեց (Մատթ. 28:19) Մկրտութեան Խորհուրդը, ըսաւ «Եթէ մէկը ջուրէն ու Հոգիէն չծնի՝ չի կրնար մտնել Աստուծոյ թագաւորութիւնը: Մարմինէն ծնածը՝ մարմին է, եւ Հոգիէն ծնածը՝ հոգի է»: (Յով.3:5) Մեր Տիրոջ այս խօսքերէն յայտնի է թէ, Մկրտութեան խորհուրդը անկրկնելի է, եւ երկրորդ անգամ Մկրտուիլը կամ Մկրտութեան խորհուրդը արդէն մկրտուած անձի մը վրայ կատարելը` կարելի չէ։

The church is the body of Christ, indwelt by the Holy Spirit. Our Lord Jesus Christ instituted the holy sacraments of the Church so that the faithful would be able to receive all of God’s blessings. In other words, a Sacrament (in Greek, a mysterion) is an external, visible sign through which we receive the invisible grace of the Holy Spirit. In our church each one of the seven sacraments is enacted by means of a special church service.

The Armenian Church baptizes infants on the basis of their parents’ and godparent’s faith, because they are the persons who are responsible for raising and instructing the child in the Christian faith until he or she becomes a mature Christian.

In the sacrament of Holy baptism, the infant is baptized by the priest, who immerses the infant into water in the name of the Holy Trinity. Through this act, the child is symbolically reborn into eternal life as an ethical and spiritual being, just as he or she was already born into this life as a physical and intellectual being.

As Jesus Christ said when he established (Matthew 28:19) the Sacrament of baptism, “I say to you, unless one is born of water and the Spirit he cannot enter into the kingdom of God. What is born of the body is body; and what is born of the Spirit, is spirit.” John 3:5. These words of our Lord also show that the sacrament of baptism is unique; it only needs to happen once, and no person who has already been baptized ought to be baptized again.

Սուրբ Դրոշմ/ Holy Confirmation

Ա. Սուրբ Դրոշմը մեր եկեղեցւոյ եօթը խորհուրդներէն մէկն է։ Իր միջոցաւ մկրտուած հաւատացեալը կը զօրանայ հոգիով եւ կը պարգեւատրուի Սուրբ Հոգիի շնորհներով, որպէսզի կրաողանայ իր մտաւոր, հոգեկան եւ զգացական կարողութիւնները զարգացնել Աստուծոյ հաճելի կերպով։

Բ. Ջուրի մկրտութենէն ետք, այսինքն երախային մաքրագործումէն ետք, քահանան Սուրբ Միւռոնով խաչանիշ կերպով կը կնքէ մկրտուածին զգայարաններու ճակատը, աչքերը, ականջները, քիթը, բերանը, ձերքերը, սիրտը, կրնակն ու ոտքերը։ Պօղոս առաքեալը իր Եկրորդ Կորնթացիներուն ուղղաուած նամակին մէջ 1:21 կ՜ըսէ, «Աստուած օծեց մեզ, կնքեց մեզ եւ իր հոգիին կնիքը մեր սրտին մէջ դրաւ»։ Ահա ինչու համար քահանան Սուրբ Միւրոնով կնքելու ժամանակը կ՜ըսէ «Կնիքս աստուածային…»

Գ. Դրոշմի Խորհուրդը ինչպէս Մկրտութեան խորհուրդը անկրկնելի է։

Holy Confirmation, or chrismation, is also one of the seven church sacraments; it most often accompanies baptism. Through it, the baptized person is strengthened spiritually, and is given the grace of the Holy Spirit so that he or she will be able to cultivate mind, body and senses in ways that are pleasing to God.

Following the baptism in water — in other words, the cleansing of the child — the priest anoints the “portals” of his or her senses with the holy chrism (oil). Using the chrism, the priest makes the sign of the cross on the forehead, eyes, ears, nose, mouth, hands, heart, back and feet. As the Apostle Paul said in chapter 1 verse 21 of his Second Letter to the Corinthians, “God has anointed us; he has sealed us and he has put the seal of is Spirit in our heart.” This is why when he anoints the child the priest uses the phrase, “This divine seal…” Like baptism, the sacrament of chrismation is not to be repeated.

Սուրբ Հաղորդութիւն/ Holy Communion

Ա. Մկրտութեան Խորհուրդին վերջաւորութիւնը, մկրտող հոգեւորականը բեմ կը բարձրանայ, նորընծայն իր թեւերուն մէջ շալկելով, որպէսզի երկրպագէ սուրբ Խորանին: Ապա որպէսզի խորհուրդը ամբողջանայ, կը հաղորդեցնէ մկրտուածը անձը: Սուրբ Հաղորդութիւնը սահմանուած է մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի կողմէն Վերջին Ընթրիքին ատեն (Մատթ. 26:26-29) եւ Հայց. Եկեղեցւոյ ընթունուած եօթը խորհուրդներէն մէկն է։

Բ. Հաղորդուողը հացի եւ գինիի տեսակի տակ, կը ճաշակէ Յիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ մարմինն ու արիւնը յաւիտենական կեանք ստանալու համար։Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կը հաստատէ թէ Մկրտութեան խորհուրդը, ինչպէս բոլոր եկեղեցւոյ խորհուրդները, վաւերական են միայն այն ատեն, երբ ձեռնադրուած եկեղեցականի մը ձեռքով կը կատարուին, ժողովուրդին մասնակցութեամբ։ Այսինքն, քահանան կրնայ խորհուրդները կատարել միայն շնորհք ստացած հաւատացեալներու խումբի մը մէջ. ոեւէ ուրիշ պարագային, խորհուրդը կատարեալ չի նկատուիր։

Աշխատասիրեց Տէր Դանիէլ Քհնյ. Գարաճեան

Գործածուած աղբիւրներ

Մ.Քհնյ. Մանուկեան, Ծաղկաքաղ Քրիստոնէական Վարդապետութեան եւ Եկեղեցւոյ Գիտելիքներու, Կ. Ծերունեան Գրադարան, 1921, էջ. 3,13,19. Դերենիկ Եպս. Փոլատեան, Հայց. Եկեղեցւոյ Խորհուրդները Ներածութիւն, Անթիլիաս, 1952, էջ. 108-113։

Holy Communion

At the conclusion of the sacrament of baptism, the baptizing clergyman ascends the bema with the newly-baptized child, in order to bow reverently before the altar. Then, to complete the sacrament, he gives communion to the newly baptized person.

Holy communion was instituted by our Lord Jesus Christ at the Last Supper (Matt 26:26-29), and it too is one of the church’s seven sacraments. In the form of bread and wine, the person receiving communion tastes the true body and blood of Jesus Christ, thus partaking in eternal life.

The Armenian Apostolic Church affirms that the sacrament of baptism, like all the other sacraments, is effective only when performed by an ordained clergyman in the presence and with the participation of the people. In other words, the priest can only perform the sacrament in the presence of grace-filled people who have gathered together to be a part of it. In any other circumstance, the sacrament is not considered complete.

Guidelines for Baptism

  1. The date of Baptism shall be set in join consultation between the parents of the infant and the Pastor.
  2. Before any guest clergyman is invited to participate, the Pastor should be consulted. According to the protocol of our Diocese, the Pastor will be the one to invite any guest clergyman to perform all or part of the service. Therefore, if you would like a guest clergyman to participate with our Pastor in the service, please notify the Pastor or our church office in advance to arrange for his attendance and remuneration.
  3. We strongly recommend that you be in Church at least 15 minutes before the designated time for Baptism.
  4. At least one of the Godparents of the candidate to be baptized must be a baptized member of the Armenian Apostolic Orthodox Church. Each candidate to be baptized should have only one Godfather and one Godmother.
  5. The Godparents must be present for the service.
  6. It is traditional that for the first three days after the sacrament of Baptism, water that is used to bathe the child at home should be poured into the ground or used to water trees or flowers rather than allowed to flow down the drain into the waste water system.

On the day of Baptism please bring the following items with you:

  1. A large towel to wrap the infant/candidate after immersion in the water of the baptismal font.
  2. A cross pendant to be blessed by the Priest and put around the neck of the candidate. (Be aware that our tradition prefers the symbol of the empty cross; a crucifix is not normally used in the Armenian Church.)
  3. A white outfit to be worn after Chrismation.
  4. Optional: a pair of candles. (The church can provide candles for the baptism if needed. When you are making arrangements for the day of baptism, please let the church office or the priest know.)

If you have any questions, feel free to contact our Pastor or our church office.

May we all enjoy an inspiring and meaningful Sacrament of Baptism …

 

Download (PDF, 199KB)

Print Friendly